Thông báo
Video
Hình ảnh
  • 387_635760031095471891.JPG
  • 387_635760031112572869.JPG
  • 387_635760031128403775.JPG
  • 387_635760031144674705.JPG
  • 387_635760031161205651.JPG
-- 069 2308002 -- -- 069 2308085 --
Tư vấn sức khỏe
Mới nhấtĐọc nhiều nhất
Công tác chỉ đạo tuyến
16/10/2014 - 3356 lượt xem
Thực hiện chức năng chỉ đạo tuyến của Bệnh viện được qui định tại Quyết định số 58/QĐ-BCA ngày 5 tháng 1 năm 2010, Quyết định số 5389/QĐ-BCA ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công an qui định về chức năng, nhiệm vụ, qui mô, tổ chức bộ máy của Bệnh viện Y học cổ truyền;
-- 069 2308002 -- -- 069 2308085 -- - 069 45247 benhvienyhctbca@gmail.com